Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού στον Παιδικό Σταθμό Δομοκού

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού στη ΔΚ Δομοκού ανακοινώνει ο Δήμος Δομοκού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο Δήμαρχος Δομοκού , προκηρύσσει  την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του  έργου: «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού στη ΔΚ Δομοκού.» με προϋπολογισμό 49.998,60€ με  ΦΠΑ 24%. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Α1 τάξη και άνω) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΆ (Α1 τάξη και άνω) , με προϋπολογισμό εργασιών  40.321,45 € (δαπάνη εργασιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε. απρόβλεπτα και αναθεωρήσεις ), πριν το ΦΠΑ.
 2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 06/2018, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης 150  ημερολογιακούς μέρες .
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κ.λπ.) από την έδρα της Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1 Δομοκός  μέχρι τις 22/10//2018. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.domokos.gr , στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα, οδός Πλατεία Μουσών 1 Δομοκός 35010 και το σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2232350508 και 2232350509.
 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ..ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 και άνω  για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών . Επίσης γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για τις αντίστοιχες κατηγορίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (806,50€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 17 της σχετικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 25/05/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
 7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού
 8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
 9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 10. Δεν προβλέπεται  η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.